วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์


 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการ
 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
 2. ทำลายเชื้อโรคระบาดในพื้นที่
 3. เฝ้าระวังโรคระบาด
 4. สำรวจและบันทึกข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องที่
 5. สำรวจและบันทึกข้อมูลโค-กระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 6. ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ และประสานงานเกี่ยวกับการปศุสัตว์
 7. เป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดจัดทำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านให้เข้มแข็ง ในลักษณะเดียวกับอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน : อสมโดยจัดระบบบริหารจัดการอาสาสมัครทั้งหมดในระบบต่างๆ มาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัจจุบันอาสาปศุสัตว์ยังคงมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงเห็นความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความสามารถพร้อมช่วยงาน จึงได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาปศุสัตว์ให้ชัดเจนและให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรอาสาของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นระบบ
ในการนี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแผนการสร้างและเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์ จึงได้ดำเนินการวางแนวทางในดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้เป็นระบบเพื่อสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ที่มีอาสาปศุสัตว์ เพื่อให้มี
 1. ผู้ประสานงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
 2. เกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในท้องที่
 3. อาสาสมัครปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆของกรมปศุสัตว์ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัด โรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวังโรค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ฯลฯ

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ใช่อาสาคือผู้ช่วยของปศุสัตว์รึคับ
  อาสาออกรับจ้างฉีดได้รึไม่คับ
  อาสาได้ผ่านการอบรมแต่ต้องมีใบประกอบการถึงจะออกเดินฉีดได้รึคับ
  งงไปหมดแล้ว!

  ตอบลบ