วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น ทำหน้าที่พ่นทำลายเชื้อโรค

 จากการที่มีวัวป่วยตายในพื้นที่หมู่บ้าน ลุงหมั้น ถาคำ ในฐานะอาสาปศุสัตว์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ปรักษาแล้วแต่วัวก็ป่วยมานานแล้วก่อนที่เกษตรกรเจ้าของจะมาแจ้ง ทำให้ตายในวันต่อมาจึงแนะนำการฝังทำลายซากด้วยกลัวจะเป็นโรคระบาด ลุงหมั้น ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเล้าโรงเรือนและบริเวณรอบๆลุงหมั้น ถาคำ ร่วมกับ อบต.ป่าซางอบรมการทำเห็ดฟาง

ลุงหมั้น ถาคำ ได้ประสานกับองคืการบริหารส่วนตำบลป่าซาง ของบประมาณมาอบรมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านในเรื่องการทำเห็ดฟาง เป็นการให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ลดรายจ่าย อบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น มีเกษตรกรมาอบรมจำนวน ๓๐ ราย


วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก การศึกษานอกโรงเรียน และครู-นักเรียนโรงเรียนห้วยขี้เหล็ก

ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ มีโอกาศต้อนรับ คณะครูจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัย ที่นำโดยท่านผอ.วิทยา แสงคำมา มาเยี่ยมชมกิจกรรมเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ประจำ
 และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เรียนรู้ของลุงหมั้น ถาคำ ได้ต้อนรับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กมา เยี่ยมชมกิจกรรม เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำโดยคณะครูและท่าน สจ.ปฏิภาณ นัยติ๊บ ที่ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ชุมชน
 ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ,สจ.ปฏิภาณ,ลุงหมั้น
 สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยกลุ่มแม่บ้านที่นำโดยป้าบาง ถาคำ