วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ลุงหมั้น และกรรมการหมู่บ้านพร้อมใจกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

ลุงหมั้น ถาคำ และกรรมการหมู่บ้านพร้อมใจกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน